Vedtægter for MC Blålys


§1 FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er:  MC BLÅLYS DANMARK

Foreningen er en fraktion under Falcks personaleforening.

Foreningen er stiftet 10. August 1996 i Næstved

Foreningens hjemsted er til enhver tid formandens adresse.

Navn og logo er beskyttet og tilhører klubben og må ikke bruges uden dennes accept.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at samle MC-interesserede Falck ansatte til fælles MC-aktiviteter og udveksling af erfaringer og ideer, såvel fagligt som socialt.

§ 3 MEDLEMMER

Enhver ansat i Falck og hermed koncernforbundne danske selskaber, hvor aktiemajoriteten direkte eller indirekte er ejet af Falck, eller hvor personen er medlem af Falcks personaleforening, og som vil medvirke til fremme af foreningens formål kan optages som medlem.

 1. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.
 2. Bestyrelsen kan ligeledes ekskludere et medlem hvis dette medlem gør sig skyldig i forhold ifl. Stk.1 eller hvis opførsel eller adfærd modarbejder klubben og dennes interesser.
 3. Medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling. Nye medlemmer betaler desuden indmeldelsesgebyr.
 4. Såfremt rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår ikke finder sted kan medlemmet slettes af foreningen.
  Genoptagelse af medlemsforholdet, betragtes som nyt medlemskab og der betales årskontingent og oprettelse.
 5. Slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav i foreningen eller dennes midler.

Medlemskabet er gyldigt når kontingentet er betalt.

Valgbarhed til klubbens bestyrelse forudsætter medlemskab af klubben i et fuldt regnskabsår.

Det er muligt at forblive medlem af klubben når ansættelsesforholdet ophører pga. pension eller lign. Medlemmer der forlader korpset før pensionen kan fortsat forblive som medlem af klubben, dog uden tilskud fra Falcks personaleforening med hvad dette indebærer af brugerbetaling.

Pårørende på den ansattes bopæl, kan deltage i klubbens aktiviteter mod selv at afholde økonomiske udgifter ved arrangementer.

Medlemmer der ikke har betalt senest 8 dage fra forfaldsdato af kontingent, kan slettes af foreningen. Fornyet indmeldelse kan kun finde sted ved fornyet fuld indbetaling incl. oprettelsesgebyr.

§ 4 GENERALFORSAMLING

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Indstilling fra bestyrelsen skal forelægges generalforsamlingen.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i norm. aug. sep.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 30 dages varsel ved opslag på hjemmesiden, via mail til alle medlemmer og pr. brev til de der ikke mailadresse.

 

Med indkaldelsen medfølger en dagsorden der mindst indeholder følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning af foreningens formand
 3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
 4. Fastsættelse af kontingent (indstilling fra bestyrelsen skal forlægges)
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af Formand i ulige år.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer jf. § 6 (Øst/Vest)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 bilagskontrollanter
 10. Valg af 1 bilagskontrollant suppleant
 11. Eventuelt. (Der kan ikke vedtages noget under eventuelt)

Adgang til generalforsamlingen med stemme og taleret har alle medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.

Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst 1 medlem af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Personer der ønsker at opstille til en bestyrelsespost skal anmelde deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 14 dage før.

 

Ved personvalg med mere end en kandidat, foretages skriftlig afstemning.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændring 2/3 majoritet blandt fremmødte medlemmer.

Beslutning om foreningens ophævelse kræver 3/4 af samtlige medlemmers samtykke.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse der ønsket behandlet. Generalforsamling afholdes inden 3 uger efter begæringen derom er modtaget.

§ 6 FORENINGENS LEDELSE

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.

2/5 af foreningens ledelse skal til enhver tid være fra hhv. Jylland/Fyn - Sjælland og øerne, generalforsamlingen kan dispensere fra dette såfremt ingen valgbar fra hhv. Øst/Vest har anmeldt sit kandidatur jf. §4

Formanden vælges for 2 år af generalforsamlingen i ulige år. Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 er på valg i lige år og 2 i ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Medlemmer, som ikke er erhvervsaktive i Falck eller hermed koncernforbundne danske selskaber, kan ikke opstilles og vælges til formandsposten

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer.

Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden i forening med kassereren, eller af den samlede bestyrelse.

Suppleanter, bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant vælges for et år ad gangen.

Et bestyrelsesmedlem i MC Blålys kan ikke samtidig, varetage en tillidspost i anden MC Klub/forening

Bestyrelsesmøder.

Formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer, indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt.

Bestyrelses er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Der føres referat over bestyrelsesmøderne.

Personer på tillidsposter kan forblive på denne også efter ophørt ansættelsesforhold, dog kræves at mindst 3 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer er ansatte i Falck eller hermed koncernforbundne danske selskaber.

Bestyrelsen modtager ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

§ 7 ØKONOMI

Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem et af generalforsamlingen fastansat kontingent.

Klubben modtager fast tilskud fra Falcks personaleforening. Beløbet kan variere løbende, alt efter personaleforeningens velfærdsudvalgs beslutning og mulighed

Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 31. juli

Til løbende betalinger opretter foreningen det nødvendige antal konti.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli

Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger.

Foreningens regnskabsår er fra 1.aug. til 31.juli Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i kontrolleret og godkendt stand inden generalforsamlingen og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

Kassereren fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og der skrives referat af alle møder.

§ 8 ARRANGEMENTER

Foreningen bestræber sig på at afholde arrangementer, sammenkomster, hyggeweekends, kaffemøder og lignende.

§ 9 KLUBBENS OPLØSNING

I tilfælde af klubbens ophævelse og ingen umiddelbart ønsker at overtage tillidsposterne, skal klubbens besiddelser sættes i bero hos Falcks Personaleforening i 6 mdr.

Startes en ny klub op med samme formål som den gamle, går bo og kassebeholdning straks til denne når et vedtægtsudkast er udarbejdet og godkendt. Hvis dette ikke er tilfældet vil klubbens bo blive sat til auktion for klubbens medlemmer. Overskud incl. kassebeholdning skal overgå til Falcks Personaleforening

Således vedtaget på Station Fredericia d. 7.september 2019